Některé složky a diskuze jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. V současnosti registrujeme každého kdo zažádá.
Diskuzi jsme převedli na facebook, tak se těšíme na podměty a příspěvky zajímavých článků nebo videí.

Krytonosec kořenový (Stenocarus ruficornis) je v současné době významným škůdcem máku setého. Během vegetace má jednu generaci a jeho dospělci po přezimování naletují na vzcházející porosty máku. Zde provádí žír, který může v závislosti na průběhu povětrnostních podmínek a jeho početnosti na dané lokalitě významně poškodit vzcházející mák.

Pro získání přesnějších poznatků o žíru tohoto škůdce byly v letech 2015 a 2016 založeny pokusy s umělou infestací máku brouky v kontrolovatelných podmínkách. Dle získaných výsledků v roce 2015 došlo při poměru 8 až 9 rostlin na 1 brouka k napadení 91,6 až 98,7 % rostlin s tím, že čtvrtina až polovina rostlin byla zničena. Poměr počtu brouků a rostlin máku byl v roce 2015 stanoven velmi úzce, a proto došlo velmi záhy k významnému poškození a v řadě případů i k likvidaci vzcházejících rostlin. Z tohoto důvodu bylo potřebné, aby tento typ pokusu byl v dalším roce opakován s tím, že je nutné otestovat širší poměr rostlin ke krytonosci kořenovému, abychom mohli přesněji stanovit práh škodlivosti tohoto škůdce na máku setém.

Pokus v roce 2016

Pokus byl založen ve 4 variantách a ve 3 opakováních. Byl navržen jiný typ izolátoru (obr. 1) a stanoveny širší poměry mezi brouky a rostlinami. Optimální hustota porostu máku je 50 až 70 rostlin na 1 m2 tj. 6 metrových řádků, což odpovídá 8 až 12 rostlinám na běžný metr. V jednotlivých variantách měl jeden brouk k dispozici 10 rostlin (1 běžný metr), 20 rostlin (2 bm), 30 rostlin (3 bm) a 40 rostlin (4 bm) ve 3 opakováních. Mák byl zaset do substrátu v izolátorech ve čtyřech řádcích dne 29. března 2016. Infestace brouky byla provedena ve fází děložních lístků (obr. 2). Na každé opakování byli infestováni 2 brouci. Před infestací se upravil počet rostlin máku tak, aby odpovídal metodickému záměru, tj. v první variantě po 20, ve druhé variantě po 40, v další po 60 a v poslední po 80 rostlin máku na opakování. Celkem jsme pracovali se 600 rostlinami.

Hodnocení probíhalo každý den po dobu 13 dní s tím, že jsme rostliny zařadili do jednotlivých skupin - nepoškozené rostliny, slabě poškozené, středně poškozené a zničené rostliny žírem. Různé typy požerků, které způsobili brouci krytonosce kořenového jsou na obrázcích 3 až 6. Jednalo se buď o okrouhlé výkusy nebo žír na listech, ale také žír na řapíku listu, který pak celý zvadne (obr. 4). Žír byl pozorován i na nejmladších srdéčkových listech (obr. 5) a vliv žíru na růst máku dokladuje obrázek 6.

Obr. 1: Izolátor pro infestaci máku brouky krytonosce kořenového
Obr. 1: Izolátor pro infestaci máku brouky krytonosce kořenového

Obr. 2: Vývojová fáze máku při infestaci
Obr. 2: Vývojová fáze máku při infestaci

Obr. 3: Silné poškození rostliny máku po žíru brouků krytonosce kořenového
Obr. 3: Silné poškození rostliny máku po žíru brouků krytonosce kořenového

Obr. 4: Žír brouků na řapíku listu máku
Obr. 4: Žír brouků na řapíku listu máku

Obr. 5: Žír brouků na srdéčkových listech
Obr. 5: Žír brouků na srdéčkových listech

Obr. 6: Vliv žíru na růst máku, vlevo - poškozená rostlina, vpravo - nepoškozená
Obr. 6: Vliv žíru na růst máku, vlevo - poškozená rostlina, vpravo - nepoškozená

Výsledky

Výsledky hodnocení jsou v tabulkách 1 a 2 a grafu 1. Tabulka 1 ukazuje poškození máku po 7 dnech žíru, tabulka 2 konečné hodnocení za 13 dní žíru a graf poukazuje, jaký má vliv početnost brouků na stupeň poškození máku setého v jednotlivých variantách.

Již po 7 dnech žíru při populační hustotě 1 brouk na běžný metr řádku (10 rostlin) bylo napadeno 55 % rostlin, z toho 11,7 % silně a 3,3 % rostlin bylo zničeno. Populační hustotě 0,5 a 0,3 brouků na běžný metr řádku (na 20, případně 30 rostlin máku) docházelo k napadení téměř jedné čtvrtiny rostlin, z toho zničeno či středně poškozeno 6,6 % či 6,1 %. Při nejnižší populační hustotě brouků 0,25 brouka na bm (40 rostlin máku) bylo téměř 90 % rostlin nepoškozených a pouze 10,5 % rostlin s ojedinělými okusy.

Výsledky poškození máku po 2 týdnech žíru krytonosce kořenového na máku ve fázi od dvou pravých listů do 6 až 7 listů ukazuje tabulka 2 a graf 1. Při populační hustotě 1 brouk na běžný metr řádku došlo k poškození 93,2 % rostlin; zdravých, nepoškozených bylo pouze 6,7 %; zničeno nebo silně poškozeno bylo celkem 38,3 % rostlin. Poškození při populační hustotě 0,5 brouků na bm řádku bylo poškozeno žírem 85 % rostlin, ale většina rostlin byla poškozena ojedinělými okusy (73,3 % rostlin), zničeno bylo pouze 2,5 % rostlin a 9,2 % poškozeno silně. Ostatní varianty při populační hustotě škůdce 0,3 až 0,25 brouků na 1 běžný metr řádku bylo nepoškozených rostlin 33,9 % až 56,6 %, přičemž zničeno bylo 1,7 % až 3,9 % a silně poškozeno 2,5 % až 5,5 % rostlin. Ojedinělé okusy byly zaznamenány na 39,2 % či 56,7 % rostlin. Graf 1 názorně ukazuje vliv početnosti brouků na výši škod a různé stupně poškození.

Tab. 1: Vliv žíru krytonosce kořenového na poškození máku v raných fázích jeho vývoje v izolátorech po dobu 7 dní

Počet brouků na 1 bm

řádku

Celkem

rostlin

Poškozené rostliny za 7 dní

Procento poškozených rostlin za 7 dní

Procento

zdravých rostlin

lehce

středně

zničené

lehce

středně

zničené

celkem

1 brouk

60

24

7

2

40,0

11,7

3,3

55,0

45,0

0,5 brouků

120

27

7

1

20,0

5,8

0,8

26,6

73,4

0,3 brouků

180

37

5

5

20,5

2,8

3,3

26,6

73,4

0,25 brouků

240

18

4

3

7,5

1,7

1,3

10,5

89,5

Tab. 2: Vliv žíru krytonosce kořenového na poškození máku v raných fázích jeho vývoje v izolátorech po dobu 13 dní

Počet brouků na 1 bm

řádku

Celkem

rostlin

Poškozené rostliny za 13 dní

Procento poškozených rostlin za 13 dní

Procento

zdravých rostlin

lehce

středně

zničené

lehce

středně

zničené

celkem

1 brouk

60

33

14

9

55

23,3

15

93,2

6,7

0,5 brouků

120

88

11

3

73,3

9,2

2,5

85

15,0

0,3 brouků

180

102

13

7

56,7

5,5

3,9

66,1

33,9

0,25brouků

240

94

6

1

39,2

2,5

1,7

43,4

56,6

Graf 1: Vliv žíru a početnosti brouků krytonosce kořenového na poškození vzcházejícího máku
Graf 1: Vliv žíru a početnosti brouků krytonosce kořenového na poškození vzcházejícího máku

Závěr

Krytonosec kořenový je teplomilných a suchomilný brouk a jeho aktivita je závislá na průběhu povětrnostních podmínek a velikost škod také na vývojové fázi máku. Z tohoto důvodu bude hodnota prahu škodlivosti závislá na těchto faktorech.

Za chladného počasí a vyšší vývojové fáze máku bude hodnota prahu škodlivosti okolo 1 brouka na běžný metr řádku (na 10 rostlin) než v období pěkného teplého počasí a nižší vývojové fáze máku, kdy i menší počet brouků způsobí vyšší škody (0,3 až 0,5 brouků na běžný metr řádek - 20 či 30 rostlin).

Současně uváděný práh škodlivosti 3 až 4 brouci na běžný metr řádku ve fázi 3 až 4 listů se zdá na základě uvedených jednoročních výsledků dosti nepřesný a při jeho respektování by mohlo dojít k významnému poškození vzcházejícího máku vlivem vysoké početnosti tohoto škůdce.

Pro získání dalších poznatků a potvrzení našich výsledků z oblasti vlivu žíru brouků na mák v jeho raných vývojových fází přepokládáme založení pokusů i v roce 2017.

Výsledek byl získán při řešení výzkumného projektu QJ1510014 „Snížení rizikovosti pěstování máku“, který financuje MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík; Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko

zdroj : agromanual.cz


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31