Některé složky a diskuze jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. V současnosti registrujeme každého kdo zažádá.
Diskuzi jsme převedli na facebook, tak se těšíme na podměty a příspěvky zajímavých článků nebo videí.

Mák byl v roce 2016 v České republice pěstován na ploše cca 35,5 tis. ha, což je o cca 8,6 % více než v roce 2015 (tab. 1).

Tab. 1: Sklizňová plocha, průměrný hektarový výnos semen máku v letech 2004–2016 (zdroj: www.czso.cz)
Tab. 1: Sklizňová plocha, průměrný hektarový výnos semen máku v letech 2004–2016 (zdroj: www.czso.cz)

Pěstitelský rok 2016

Vegetační rok 2016 nebyl z pohledu máku na řadě míst optimální. Krátká zima umožnila již třetí rok po sobě časné setí. Nejméně příznivým měsícem vegetace máku byl duben. V oblasti středních Čech napršelo během tohoto měsíce méně než 50 % normálu a v jeho závěru pak přišly poměrně silné mrazíky, které trvaly cca 7 dnů. V důsledku tohoto vývoje počasí se růst máku téměř zastavil a první květnový týden byl porost teprve ve fázi dvou listů. Květen byl, zejména od druhé poloviny, pro vegetaci velice příhodný, a tak rostliny svůj handicap dohnaly.

Průměrný výnos semen v ČR v roce 2016 je pak podle zářijových odhadů stejný jako v roce předchozím, a to 0,82 t/ha. Z toho vyplývá, že celková produkce makového semene je v ČR na úrovni více než 29 tis. tun. Ceny makového semene jsou na úrovni okolo 30 Kč/kg.

Výběr odrůdy

Zatímco termín výsevu se na konečném výnosu může podepsat, výběr odrůdy na tento parametr velký vliv nemá. Zpravidla jsou mezi jednotlivými odrůdami daleko menší rozdíly než mezi jednotlivými partiemi v rámci jedné odrůdy. Žádná volba modrosemenné či bělosemenné odrůdy z české nebo slovenské provenience není špatná.

Mezi novinky patří z českého šlechtění odrůdy Aplaus, Opex a Onyx.

Založení porostu

Založení porostu a následné vzejití je kritickým bodem agrotechniky máku. A to i při dodržení všech známých pravidel, tj. podzimní urovnání povrchu při orebném zpracování. Při bezorebném hlubokém kypření kombinovanými kypřiči zůstává také urovnaný pozemek. Na jaře pak postačuje pouhé provzdušnění půdy mělkou přípravou -kompaktor, brány, aktivní nebo pasivní pracovní orgány secích kombinací.

Setí pokud možno tzv. na vodu. Vlhkost půdy při setí by měla být taková, že se půda na pracovní orgány secího stroje nelepí, netvoří se hrudky, ale po přejezdu secího stroje je patrná „vlhká stopa“. Při teplém a suchém počasí je vhodné mák zasít i hlouběji, okolo 2 cm. Setí máku by se nemělo uspěchat. Dle dlouhodobého pozorování se ukazuje jako nejvhodnější termín pro výsev máku poslední dekáda března.

I přes dodržení všech výše uvedených zásad sklízíme porosty s průměrným počtem okolo 55 rostlin na 1 m2. Přitom při výsevku 1,5 kg a HTS 0,5g vysejeme na 1 m2 300 semen máku. To znamená, že výsledný výnos porostu tvoří něco okolo 20 % zasetých rostlin. K tomuto úbytku dochází zejména napadením houbovými patogeny, likvidací krytonoscem kořenovým a v neposlední řadě prostým nevzejitím osiva v důsledku sucha.

Úprava a ošetření osiva

Po zákazu použití mořidel na bázi neonikotinoidů jsme pozbyli možnost ochrany vzcházejících rostlin máku před škodlivými činiteli. Od roku 2014 se proto úprava osiva zaměřila zejména na aplikaci rostlinných stimulátorů. Stále je podle nás kladen nedostatečný důraz na ochranu množitelských porostů, a to zejména před houbovými chorobami.

Již mnoho let se ukazuje mimořádně pozitivní vliv aplikace hnojiva obsahujícím Zn na osivo. Velmi dobré výnosové odezvy bylo dosaženo i u variant s použitím přípravků TS osivo, Sunagreen + Enviseed či biologických přípravků na ochranu rostlin.

Zpravidla bývá větší rozdíl ve výnosu semen mezi jednotlivými partiemi jedné odrůdy, než mezi jednotlivými odrůdami pěstovanými na jednom stanovišti.

Podpora vzcházení rostlin - pokusy

Na základě výsledky maloparcelkových pokusů z let 2014– 20016, kde jsme podporovali vzcházející rostliny aplikací látky Hydrogel a hnojiva Physiostart (od roku 2016 Duostart) do seťové rýhy - aplikace společně s osivem a Hydrogel naaplikovaný na osivo.

Hnojivo Physiostart je mikrogranulát určený k aplikaci přímo k osivu. Jeho složení je NP 8/28; 23 SO3; 2 Zn; 14 CaO; Physio+. Toto hnojivo bylo v roce 2016 nahrazeno hnojivem Duostart s obdobným složením jako výše uvedené.

Hydrogel je půdní sorbent, který pohlcuje vodu a v ní obsažené živiny. Má schopnost vstřebávat živiny s vodou a následně je uvolňovat zpět do půdy, když je rostlina potřebuje. Tuto funkci může plnit 7 až 9 let.

V roce 2016 jsme ve spolupráci se společností Farmet a.s. ověřili toto pozitivní působení na poloprovozních plochách. K založení porostů byl použit secí stroj Falcon doplněný speciálním aplikátorem, který do proudu osiva přidával hnojivo Duostart a přípravek Hydrogel. Tyto látky byly uloženy spolu s osivem do seťové rýhy.

Pokusy byly založeny na dvou lokalitách a to Lešeny (Prostějov) a Červený Újezd

Výsledky a metodika pokusu je uvedena v tabulce 2.

Tab. 2: Metodika a výsledky pokusu s ukládáním hnojiva a hydroskopiské látky do seťové rýhy secím strojem Farmet Falcon vybaveným aplikátorem pro přísev těchto látek
Tab. 2: Metodika a výsledky pokusu s ukládáním hnojiva a hydroskopiské látky do seťové rýhy secím strojem Farmet Falcon vybaveným aplikátorem pro přísev těchto látek

Aplikace hnojiv při setí

Při pěstování máku, bychom měli klást důraz na zásobení půdy všemi základními živinami a úpravu pH. Toto vše souvisí nejen s optimálním růstem a odolností máku vůči stresovým vlivům (choroby, škůdci, přísušek), ale i obsahem kadmia (Cd) ve výsledné produkci semen.

Při volbě dávky N hnojiv pak vycházíme zejména z obsahu minerálního dusíku v půdě. Obecně lze konstatovat, že po obilních předplodinách s vysokým výnosem a zapravenou slámou volíme dávky blížící se ke 100 kg N/ha. Naopak po lepších předplodinách, popř. po neúrodě se dávka pohybuje okolo 60 kg N/ha.

Obsahy dalších živin v půdě by rovněž měly být v dostatečném množství. Mák je náročný jak na fosfor, tak i draslík.

Při hnojení N je optimální aplikaci rozdělit na dvě dávky cca napůl. První dávku hnojiva aplikujeme před setím (pod patu či na široko), druhou po zasetí s preemergentním herbicidem. Jako hnojivo můžeme aplikovat vícesložková NPK ideálně se S + dalšími prvky, popř. DASA, Ensin, močovinu - velmi dobré jsou výsledky ze stabilizovanými močovinami. Při aplikaci hnojiva s preemergentními herbicidy volíme DAM, popř. SAM. Lze naředit vodou do doporučené hektarové dávky jíchy.

Regulace plevelů - preemergentní aplikace

Mák má velmi pomalý počáteční růst a z toho vyplývající nízkou konkurenční schopnost vůči plevelům.

Pro preemergentní aplikace jsou registrovány herbicidy: Merlin, Spade Flexx, přípravky na bázi chlorotoluronu (např. Lentipur), přípravky na bázi clomazonu (např. Command 36 SC)a herbicid Callisto 480 SC nebo Callisto 100 SC.

Herbicid Merlin se používá v poměrně širokém rozpětí dávkování 70–130 g/ha. Toto velké rozpětí dávek je dáno rozdíly v selektivitě v závislosti na půdních podmínkách. Plnou dávku 130 g/ha volíme pouze na půdách velmi úrodných s vysokým obsahem humusu. Naopak na velmi lehkých půdách s nízkým pH jsou nebezpečné dávky i na spodní hranice uvedeného rozpětí! Spektrum působení herbicidu Merlin zahrnuje prakticky všechny významné plevele máku vyjma svízele přítuly, pohanky svlačcovité a vytrvalých plevelů.

Velmi obdobně přistupujeme k přípravku Spade Flexx, kde je maximální dávka herbicidu 0,4 l/ha.

Přípravky na bázi chlorotoluronu, jako je Lentipur 500 FW, jsou používány preemergentně v dávkách 1,0–1,5 l/ha. Dávkování opět závisí na úrodnosti půdy (především na obsahu humusu). Lentipur při preemergentní aplikaci zajišťuje dobrou úroveň účinnosti proti merlíku bílému, laskavci ohnutému, heřmánkovitým druhům, drobnosemenným brukvovitým (kokoška, penízek), ptačinci apod.

Přípravek Command 36 SC je v dávkách do 0,15 l/ha plně selektivní i na lehčích půdách. Je používán především jako partner do kombinací s výše zmíněnými preemergentními přípravky. Má uplatnění především na lokalitách s vysokým výskytem svízele. V kombinacích rovněž přispívá ke zlepšení účinnosti proti pohance svlačcovité a rdesnům. Účinnost proti svízeli, pohance a rdesnům totiž patří k slabým místům přípravků Merlin a také Lentipur 500 FW či Callisto 480 SC.

Herbicid Callisto 480 SC je pro preemergentní aplikace registrován v dávce 0,25 l/ha. Zajišťuje široké spektrum účinnosti se slabší účinností proti svízeli a ježatce. V případě nepříznivých podmínek (především sucho po aplikaci, hrudovitý povrch) ale při této dávce dochází k rychlému poklesu účinnosti proti méně citlivým druhům - hlavně proti pohance svlačcovité, výdrolu řepky, heřmánkovitým druhům a někdy i merlíku bílému. V dávce 0,25 l/ha je proto vhodné Callisto 480 SC kombinovat například s přípravkem Command 36 SC v dávce 0,15 l/ha nebo s herbicidem Lentipur v dávce 1,0 l/ha na posílení účinku proti heřmánkům.

Herbicid Callisto 100 SC má do máku registraci pouze pro postemergentní aplikace! V pokusech roku 2016 se však ukázala selektivita k rostlinám máku v preemergentní tank-mix aplikaci do dávky 1,2 l/ha Callisto 100 SC s herbicidem Command 36 SC 0,15 l/ha.


27. 03. 2017 Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze 

zdroj : www.agromanual.cz


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31